STATUT

HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNIH DEMOKRATA

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati je politička stranka.

(2) Puni naziv stranke jest Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati.

(3) Skraćeni naziv stranke je HNS.

(4) Sjedište HNS-a je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) HNS je pravna osoba, upisana u registar političkih stranaka koji se vodi pri nadležnom tijelu Republike Hrvatske, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.

(2) HNS predstavlja i zastupa njezin predsjednik (predsjednica). Predsjednik (predsjednica) može, u skladu s ovim Statutom, ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju HNS.

 

Članak 3.

(1) HNS djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) HNS djeluje i u inozemstvu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, pravnim poretkom Europske unije i države u kojoj djeluje.

(3) HNS može osnovati ili se udružiti u domaće i međunarodne asocijacije, udruge ili organizacije koje zastupaju liberalno-demokratska načela, u skladu s ovim Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a.

 

Članak 4.

(1) HNS ima svoj pečat, znak i zastavu.

(2) Pečat HNS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom «HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI», koji prati rub pečata. U sredini pečata nalazi se znak HNS-a.

(3) Pečate imaju i ustrojstveni oblici HNS-a. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu HNS-a, s time što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.

(4) Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se od bijelih, spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje.

(5) Zastava HNS-a je trobojna, od gornjega crvenog, srednjega bijelog koje je valovito oblikovano i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200 x 100 cm.

(6) Znak i zastava HNS-a mogu biti i drugačijih dimenzija, kada se koriste u promidžbene svrhe, o čemu odlučuje Predsjedništvo HNS-a.

(7) Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u Središnjem uredu HNS-a.

(8) Boja HNS-a je narančasta (PANTONE: 151 C).

(9) O korištenju i čuvanju pečata, pečata ustrojstvenih oblika, znaka i zastave te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjedništvo HNS-a.

Članak 5.

(1) Rad HNS-a i njegovih tijela je javan, a ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, obavještavanjem javnosti i članstva putem priopćenja, izjava, reagiranja,  tiskovnih konferencija, nazočnošću predstavnika (predstavnica) javnog informiranja na skupovima Stranke te na druge prikladne načine.

(2) Tijela HNS-a mogu raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti:

 • o unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
 • o strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju kandidata (kandidatkinja) za izbore;
 • o spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama;
 • o poslovanju HNS-a;
 • o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te
 • o ostalim unutarstranačkim pitanjima, temeljem odluke nadležnog tijela HNS-a.

Članak 6.

(1) HNS ima vlastitu nakladničku djelatnost i stranačko glasilo.

(2) Predsjedništvo HNS-a imenuje glavnog urednika stranačkoga glasila.

(3) HNS može izdavati i druga glasila te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javnog priopćavanja (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 7.

(1) HNS dodjeljuje priznanja i nagrade svojim članovima za predan rad, doprinos jačanju stranke i promociji stranačkih načela i programa.

(2) Iznimno, HNS može dodijeliti priznanja i nagrade iz st. 1. ovoga članka osobama koje nisu članovi HNS-a, ukoliko svojim radom i aktivnostima promiču program, vrijednosti i načela Stranke.

(3) HNS dodjeljuje nagradu Krešimir Džeba za izniman stranački aktivizam. Nagrada Krešimir Džeba dodjeljuje se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade Krešimir Džeba.

 

 1. ČLANSTVO

Članak 8.

(1) Članom (članicom) HNS-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin (državljanka) Republike Hrvatske, koji (koja) je upoznat (upoznata) sa Statutom i programom HNS-a i prihvaća ih.

(2) Članom (članicom) HNS-a postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova HNS-a.

(3) Članstvo u HNS-u može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo HNS-a, sukladno Pravilniku o članstvu. Počasni članovi (članice) imaju sva prava redovitih članova (članica), osim prava da biraju i budu birani, sukladno ovom Statutu.

(4) Član (članica) HNS-a ne može biti član (članica) neke druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Predsjedništva Stranke.

(5) Svaki (svaka) član (članica) HNS-a dobiva stranačku iskaznicu.

(6) Izgled i sadržaj pristupnice i stranačke iskaznice utvrđuje Predsjedništvo HNS-a.

(7) Središnji odbor donosi Pravilnik o članstvu, kojim se podrobno reguliraju sva pitanja vezana uz članstvo u HNS-u, a napose početak i prestanak članstva, vođenje Registra članova i sl..

 

Članak 9.

(1) Registar članova HNS-a vodi Središnji ured HNS-a.

(2) Registar članova HNS-a vodi se u elektroničkom obliku. Uz elektronički, Registar članova može se voditi i u tiskanom obliku.

(3) Izgled, sadržaj i način vođenja Registra članova propisuje se Pravilnikom o članstvu.

(4) Registar članova jedini je mjerodavan izvor za utvrđivanje broja članova Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika te za sva ostala pitanja vezana uz podatke o članstvu u  Stranci.

(5) Predsjedništvo HNS-a može zadužiti Središnji ured HNS-a da izvrši reviziju članstva ustrojstvenih oblika HNS-a.

Članak 10.

(1) Član (članica) HNS-a ima ova prava i obveze:

 

 • sudjelovati u oblikovanju  i  ostvarenju politike HNS-a;
 • aktivno sudjelovati u radu HNS-a i stranačkih tijela;
 • poštivati Statut i programska načela HNS-a te provoditi odluke nadležnih stranačkih tijela;
 • redovito plaćati članarinu sukladno posebnom pravilniku;
 • birati i biti biran (birana) u sva stranačka tijela;
 • biti kandidiran (kandidirana) na stranačkim listama za izbore za članove predstavničkih i izvršnih tijela, na svim razinama u Republici Hrvatskoj te za institucije Europske unije;
 • biti obaviješten (obaviještena) o stranačkim aktivnostima, stavovima i odlukama te dobiti druge odgovarajuće informacije putem stranačkog glasila ili na drugi odgovarajući način;
 • na stranačkim tijelima iznositi prijedloge, mišljenja i kritike vezane uz rad HNS-a i stranačkih tijela.

Članak 11.

(1) Članstvo u HNS-u prestaje:

 

 • istupanjem iz HNS-a, u skladu s Pravilnikom o članstvu;
 • donošenjem konačne odluke o isključenju iz HNS-a;
 • učlanjenjem u drugu političku stranku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez odobrenja Predsjedništva Stranke;
 • kandidiranjem na listi druge političke stranke ili na nezavisnoj listi, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela HNS-a;
 • podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela HNS-a;
 • gubitkom poslovne sposobnosti;
 • smrću.

(2) Prestanak članstva u HNS-u, uza zabilježbu o razlogu prestanka članstva, upisuje se u Registar članova HNS-a.

 

Članak 12.

(1) Osnove stranačke stege predstavlja izvršenje dužnosti iz članka 10. te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja.

(2) Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član (članica) ugrožava interese HNS-a, što se razmatra u postupku pred sudom časti.

(3) Ukoliko član (članica) HNS-a krši odredbe ovog Statuta ili odluke nadležnih stranačkih tijela, ako djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima HNS-a ili na drugi način šteti ugledu HNS-a, protiv njega (nje) će se provesti unutarstranački postupak pred Sudom časti HNS-a.

(4) Nakon provedenog postupka sud časti može izreći opomenu, suspenziju u trajanju do godinu dana, odluku o isključenju iz HNS-a ili donijeti oslobađajuću odluku.

(5) Opomena se može izreći za lakše povrede iz stavka 1. ovoga članka, kojima je HNS-u nanesena blaža šteta.

(6) Suspenzija u trajanju do godinu dana se može izreći za povrede iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se na taj način može ostvariti pozitivan i preventivan učinak, kako za člana (članicu), tako i za HNS.

(7) Isključenje iz HNS-a može se izreći članu (članici) za teške povrede iz stavka 1. ovog članka, kojima je nanesena veća šteta HNS-u.

 

Članak 13.

(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a ima pravo donijeti odluku o trenutačnoj suspenziji člana za kojeg ustvrdi da krši odredbe Statuta, šteti ugledu Stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a dužan (dužna) je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili  pokrenuti postupak pred sudom časti protiv suspendiranoga člana koji krši odredbe Statuta, šteti ugledu stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela HNS-a.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne pokrene postupak pred sudom časti u roku od 30 dana, smatra se da je suspenzija ukinuta.

 

Članak 14.

(1) Postupak pred Sudom časti detaljno se uređuje pravilnikom koji donosi Središnji odbor HNS-a.

(2) Svaki član (članica) HNS-a, kao i sva stranačka tijela, mogu podnijeti obrazloženu prijavu Sudu časti u skladu sa Statutom i pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

 

III. ORGANIZACIJA (USTROJ) HNS-a

Članak 15.

(1) HNS je organiziran prema teritorijalnom načelu.

(2) Članovi HNS-a mogu se unutar stranke organizirati i prema interesnoj osnovi.

Članak 16.

(1) Teritorijalnu organizaciju HNS-a čine podružnice s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi.

(2) Podružnice s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi dužni su poštivati odluke Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke.

 

Podružnica

 

Članak 17.

(1) Podružnica je temeljna organizacijska jedinica HNS-a koja se osniva za područje općine ili grada. U gradu Zagrebu podružnice se osnivaju za područje gradske četvrti.

(2) Za osnivanje podružnice HNS-a nužno je 10 (deset) članova (članica) HNS-a.

(3) Zapisnici s osnivačke skupštine podružnice upućuju se u Središnji ured HNS-a, koji je dužan registrirati podružnicu pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 18.

(1) Podružnice djeluju samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a, deklaracijama i odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te ostvarujući programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).

(2) Podružnica nema status pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a.

 

Članak 19.

(1) Podružnice samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, na području svoje jedinice lokalne samouprave, u skladu s općom politikom HNS-a.

(2) Na području svoje jedinice lokalne samouprave podružnice samostalno sastavljaju liste i određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za općinske načelnike (načelnice), gradonačelnike (gradonačelnice) i za izbore u predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave te predlažu kandidate (kandidatkinje) za izbore članova predstavničkih tijela na ostalim razinama i njihove zamjenike, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela Stranke.

 

Članak 20.

Predsjedništvo HNS-a, uz konzultacije s predsjedništvom nadležne županijske organizacije, može sastaviti liste i odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 2. prethodnog članka, ukoliko podružnica ne postoji ili je predsjedništvo podružnice raspušteno.

 

Članak 21.

(1) Svaki član (članica) HNS-a pripada jednoj od podružnica HNS-a.

(2) U općinama, odnosno gradovima u kojima ne postoji podružnica, članovi (članice) HNS-a pripadaju podružnici u najbližoj jedinici lokalne samouprave.

(3) U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član (članica) se odjavljuje u matičnoj podružnici i prijavljuje se podružnici novoga mjesta stanovanja te se uključuje u njezin rad.

(4) Podružnica osniva ogranak na području mjesne samouprave u svojoj jedinici lokalne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar).

 

Članak 22.

(1) Tijela podružnice HNS-a jesu:

 

 • skupština;
 • predsjedništvo podružnice;
 • koordinacija predsjednika (predsjednica) ogranaka;
 • predsjednik (predsjednica) te
 • nadzorni odbor.

(2) Podružnica ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijemu se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela podružnice, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Podružnice HNS-a mogu osnivati i druga tijela ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.

 

Skupština podružnice

Članak 23.

(1) Skupština je najviše tijelo podružnice i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice lokalne samouprave.

(2) U podružnicama koje imaju manje od 200 (dvjesto) članova (članica), skupštinu čine svi  članovi (članice) podružnice.

(3) Podružnice koje imaju više od 200 (dvjesto) članova (članica) mogu organizirati skupštinu prema predstavničkom načelu, ukoliko imaju osnovane sve ogranke, pri čemu su dužne od Središnjeg ureda HNS-a ishoditi potvrdu, potpisanu od glavnog tajnika HNS-a, da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za održavanje skupštine prema predstavničkom načelu.

(4) U podružnicama koje organiziraju skupštinu prema predstavničkom načelu, ogranci biraju po jednog predstavnika (predstavnicu) za skupštinu podružnice na svakih započetih 10 članova ogranka.

(5) Preporučuje se da 20% predstavnika skupštine podružnice čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola u strukturi članstva.

(6) Neovisno o broju članova, u sastavu skupštine podružnice nalaze se ovi članovi podružnice:

 

 • predsjednik (predsjednica) i potpredsjednici podružnice;
 • predsjednici (predsjednice) ogranaka;
 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
 • općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te
 • članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova HNS-a.

Članak 24.

(1) Skupština podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 članova (članica) skupštine.

(2) Ukoliko je skupština podružnice organizirana prema predstavničkom načelu pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje natpolovična većina članova skupštine.

Članak 25.

(1) Sjednica skupštine podružnice može biti izborna ili izvještajno-tematska.

(2) Izvještajno-tematska sjednica skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(3) Izborna sjednica skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 5 (pet) mjeseci od objave službenih rezultata redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedince lokalne samouprave.

 

Članak 26.

(1) Sjednicu skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) podružnice, temeljem odluke predsjedništva podružnice.

(2) Ukoliko sjednica skupštine podružnice nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva izbornu sjednicu skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine podružnice, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine podružnice.

(4) Pri upućivanju poziva rabi se ažurirani popis članova (članica) HNS-a iz Registra članova koji vodi Središnji ured HNS-a, potpisan od strane glavnog tajnika HNS-a, a koji ne smije biti stariji od 5 (pet) dana na dan upućivanja poziva.

Članak 27.

(1) Iznimno, na zahtjev 1/5 (jedne petine) članova (članica) podružnice, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu podružnice u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva sjednicu skupštine bez odgode. U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 28.

(1) Skupština podružnice:

 

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu podružnice i njezinih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada podružnice i njezinih tijela;
 • razmatra i usvaja izvješće o financijskom poslovanju podružnice;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva podružnice;
 • tajnim glasovanjem u odvojenim postupcima bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove (članice) predsjedništva i nadzornog odbora podružnice;
 • bira po jednog predstavnika podružnice za županijsku skupštinu na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet);
 • bira dodatne predstavnike podružnice za županijsku skupštinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) podružnice za Sabor HNS-a, na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset);
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela podružnice;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Predsjednik (predsjednica) podružnice

Članak 29.

(1) Predsjednik (predsjednica) podružnice predstavlja podružnicu u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice:

 

 • organizira rad podružnice;
 • potiče osnivanje ogranaka;
 • radi na unapređenju organizacije i ustroja podružnice, povećanju broja članova i edukaciji članstva;
 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća podružnice;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje podružnice, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • za materijalno i financijsko poslovanje podružnice odgovoran (odgovorna) je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
 • dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad podružnice te
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) podružnice zamjenjuje jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) kojeg on (ona) ovlasti.

(4) Predsjednik (predsjednica) može zadužiti bilo kojeg člana (članicu) podružnice za obavljanje određenih zadataka u radu podružnice.

Predsjedništvo podružnice

Članak 30.

(1) Predsjedništvo podružnice čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) podružnice;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) podružnice;
 • tajnik (tajnica) podružnice;
 • predsjednik (predsjednica) interesnog odbora mladih podružnice;
 • predsjednica ženske inicijative podružnice;
 • općinski načelnik (načelnica), odnosno gradonačelnik (gradonačelnica) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a, te u Gradu Zagrebu predsjednici (predsjednice) vijeća gradskih četvrti i njihovi zamjenici (zamjenice);
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave te
 • 5 – 14 (pet do četrnaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci skupštine podružnice.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika podružnice, predsjedništvo podružnice može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.

(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, na sjednice predsjedništva pozivaju se vijećnici koji nemaju status članova predsjedništva podružnice.

(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

(5) Predsjednik (predsjednica) podružnice po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva podružnice.

(6) Na sjednice predsjedništva podružnice pozivaju se članovi podružnice koji su zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te pročelnici (pročelnice) iz redova HNS-a.

(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Članak 31.

(1) Sjednice predsjedništva podružnice, u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a najmanje jednom mjesečno, osim tijekom srpnja i kolovoza, saziva predsjednik (predsjednica).

(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva podružnice, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva podružnice.

(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva sjednicu predsjedništva podružnice.

(5) Sjednicama predsjedništva podružnice predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo podružnice.

 

Članak 32.

(1) Predsjedništvo podružnice:

 

 • upravlja podružnicom između dviju skupština;
 • osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa te programskih načela i ciljeva;
 • provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
 • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
 • utvrđuje kandidate te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore općinskog načelnika (načelnice) ili gradonačelnika (gradonačelnice) i njihovih zamjenika (zamjenica) te članove predstavničkog tijela i njihove zamjenike (zamjenice) u svojoj jedinici lokalne samouprave;
 • na prijedlog ogranaka, utvrđuje kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
 • odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave;
 • organizira i potiče dodatno obrazovanje članova podružnice;
 • najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice lokalne samouprave;
 • predlaže kandidate (kandidatkinje) za Hrvatski sabor, župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za tijela HNS-a;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnostima;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice), bira i razrješava tajnika (tajnicu) podružnice;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja  druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela Stranke.

(2) Predsjedništvo podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih  ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova (članica) predsjedništva.

Koordinacija predsjednika ogranaka

Članak 33.

(1) Koordinaciju predsjednika ogranaka čine svi predsjednici (predsjednice) ogranaka podružnice.

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika (predsjednica) ogranaka najmanje jednom u dva mjeseca.

(3) Na sjednice koordinacije pozivaju se članovi mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti iz redova HNS-a, s područja podružnice.

Članak 34.

(1) Koordinacija predsjednika ogranaka donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u ograncima.

(2) Koordinacija osmišljava i predlaže načine poboljšanja kvalitete života građana na području ogranka.

 

Nadzorni odbor podružnice

Članak 35.

(1) Nadzorni odbor podružnice ima 3 člana (članice).

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor podružnice nadzire zakonitost i statutarnost rada podružnice i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje podružnice.

(4) Članovi nadzornog odbora podružnice ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela podružnice, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor podružnice donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).

(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva podružnice.

(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova nadzornog odbora podružnice preuzima  nadzorni odbor nadležne županijske organizacije HNS-a.

Ogranak

Članak 36.

(1) Ogranak se osniva na području jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar) ili općine u kojoj ne postoji podružnica HNS-a.

(2) Predsjednik i predsjedništvo podružnice, potiču i potvrđuju osnivanje ogranaka.

(3) Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, podružnica HNS-a može predložiti osnivanje ogranka na području više jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedništvo nadležne županijske organizacije.

(4) Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja učinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa HNS-a na razini mjesne samouprave.

Članak 37.

(1) Ogranak se osniva kad na području mjesnog odbora, gradske četvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 5 (pet) članova (članica) HNS-a. Članovi (članice) ogranka čine njegovu skupštinu. Osnivačku skupštinu ogranka saziva predsjednik (predsjednica) podružnice.

(2) Skupština ogranka bira predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ogranka, koji su zaduženi za organizaciju i rad ogranka.

(3) U ogranku s više od 15 (petnaest) članova (članica), skupština bira predsjedništvo koje, uz predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) čine još najmanje 2 (dva) člana (članice).

(4) Na sjednice predsjedništva ogranka obvezno se pozivaju članovi tijela mjesne samouprave iz redova HNS-a.

(5) Skupština ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova (članica) skupštine.

 

Članak 38.

Skupština ogranka:

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu ogranka i njegovih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
 •  raspravlja o neposrednim problemima građana na svojem području (male komunalne akcije);
 • predlaže kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
 • razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;
 • dogovara akcije na svojemu području;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva ogranka s više od 15 (petnaest) članova (članica);
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela ogranka;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Članak 39.

Predsjednik (predsjednica) ogranka:

 

 • organizira rad ogranka;
 • radi na omasovljenju članstva, unapređenju organizacije i ustroja ogranka;
 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća ogranka;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
 • dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad ogranka;
 • najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu, predsjedništvu podružnice;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

 

Županijska organizacija

Članak 40.

(1) Županijska organizacija HNS-a ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju HNS-a čine podružnice i ogranci HNS-a na području županije.

Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije.

(3) Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu HNS-a.

Članak 41.

(1) Županijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a te odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te izražava posebne interese županije u kojoj djeluje ostvarujući pritom programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).

(2) Županijska organizacija samostalno odlučuje o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svoje županije, u skladu s općom politikom Stranke.

(3) Županijske organizacije samostalno sastavljaju liste te određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenika (zamjenicu) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za župana (županicu) i za izbore u predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u svojoj županiji te predlažu kandidate (kandidatkinje) i njihove zamjenike za izbore članova (članica) predstavničkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.

Članak 42.

(1) Predsjedništvo HNS-a može sastaviti liste te odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 3. prethodnoga članka ukoliko županijska organizacija ne postoji ili je predsjedništvo županijske organizacije raspušteno.

 

Članak 43.

(1) Tijela županijske organizacije jesu:

 

 • županijska skupština;
 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • predsjedništvo županijske organizacije;
 • koordinacija predsjednika podružnica;
 • nadzorni odbor županijske organizacije te
 • sud časti županijske organizacije.

(2) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela županijske organizacije, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Predsjedništvo županijske organizacije može osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.

Županijska skupština

Članak 44.

(1) Županijska skupština jest najviše tijelo županijske organizacije i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Sjednica županijske skupštine može biti izborna ili izvještajno-tematska.

(3) Izvještajno-tematska sjednica županijske skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica županijske skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 6 (šest) mjeseci od službene objave rezultata redovitih izbora za članove predstavničkoga tijela jedince područne (regionalne) samouprave.

Članak 45.

(1) Županijsku skupštinu čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
 • članovi predsjedništva županijske organizacije;
 • tajnik (tajnica) županijske organizacije;
 • predsjednici (predsjednice) podružnica i povjerenici (povjerenice) za podružnice s područja županijske organizacije;
 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • gradonačelnici (gradonačelnice), općinski načelnici (načelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu područne (regionalne) samouprave, s područja županijske organizacije;
 • članovi (članice) središnjih tijela HNS-a, osim Sabora HNS-a, s područja županijske organizacije;
 • po jedan predstavnik (predstavnica) podružnice na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet) te
 • dodatni predstavnici (predstavnice) podružnica sukladno ostvarenom izbornomu rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.

(2) Svaka podružnica s područja županijske organizacije ima pravo na dodatne predstavnike (predstavnice) na skupštini, sukladno ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.

(3) Broj predstavnika (predstavnica) iz stavka 2. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini županijske organizacije, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika (predstavnica) određuje u odnosu na 5%, i to na način:

 

 • jednog predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
 • dva predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
 • tri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
 • četiri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
 • pet predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.

(4) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.

Članak 46.

(1) Sjednicu županijske skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije.

(2) Ukoliko sjednica županijske skupštine nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu županijske skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja županijske skupštine.

 

Članak 47.

(1) Iznimno, na zahtjev 1/4 (jedne četvrtine) podružnica s područja županijske organizacije, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije dužan (dužna) je sazvati izvanrednu sjednicu županijske skupštinu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu županijske skupštine bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

Članak 48.

Županijska skupština:

 

 • sukladno općim političkim načelima HNS-a utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija djelovanjem svojih podružnica treba ostvariti;
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijske organizacije i njezinih tijela;
 • razmatra i usvaja financijski plan te financijsko izvješće županijske organizacije;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada županijske organizacije i njezinih tijela;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva županijske organizacije, u skladu sa Statutom;
 • u odvojenim postupcima tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove predsjedništva županijske organizacije, nadzornog odbora i suda časti;
 • na prijedlog izabranog predsjednika (predsjednice) imenuje tajnika (tajnicu) županijske organizacije;
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije za skupštinu regionalnog saveza  na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto);
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije u Središnji odbor Stranke  na svakih započetih 400 (četiristo) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 400 (četiristo);
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela županijske organizacije;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Članak 49.

(1) Županijska skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine.

(2) Svi kandidati (kandidatkinje) koji (koje) se biraju na županijskoj skupštini moraju biti članovi (članice) županijske skupštine, imati podršku podružnice kojoj pripadaju i valjanu kandidaturu.

 

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije

Članak 50.

(1) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije:

 

 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća županijske organizacije;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
 • obavlja  druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) županijske organizacije zamjenjuje jedan (jedna) od potpredsjednika (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.

 

Članak 51.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije HNS-a dužan (dužna) je nakon svake sjednice središnjih tijela HNS-a sazvati sjednicu predsjedništva županijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika podružnica na kojoj će izvijestiti o raspravljenim temama i zaključcima sa sjednica središnjih tijela HNS-a.

 

Predsjedništvo županijske organizacije

Članak 52.

Predsjedništvo županijske organizacije jest izvršno-političko tijelo županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

 

Članak 53.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
 • tajnik (tajnica) županijske organizacije;
 • župan (županica) i njegovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a županijske organizacije;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a županijske organizacije;
 • glasnogovornik (glasnogovornica) županijske organizacije te
 • 4 – 12 (četiri do dvanaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.

(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedništva se pozivaju vijećnici (vijećnice) koji nemaju status članova (članica) predsjedništva županijske organizacije.

(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40%  pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

(5) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva županijske organizacije.

(6) Na sjednice predsjedništva županijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, gradonačelnici (gradonačelnice), župan (županica) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a s područja županijske organizacije.

(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Članak 54.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije saziva predsjednik (predsjednica) županijske organizacije.

(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva županijske organizacije, predsjednik (predsjednica) dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza saziva sjednicu predsjedništva županijske organizacije.

(5) Sjednicama predsjedništva županijske organizacije predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo županijske organizacije.

Članak 55.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije održavaju se u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, a najmanje jednom mjesečno.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva županijske organizacije nije održana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva županijske organizacije, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseca, ima predsjednik regionalnog saveza kojemu županijska organizacija pripada.

Članak 56.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije:

 

 • upravlja županijskom organizacijom između dvije skupštine;
 • osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa i programskih načela i ciljeva na razini županije;
 • provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
 • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
 • koordinira i usmjerava rad podružnica te potiče osnivanje novih podružnica ili ogranaka, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) imenuje i razrješava glasnogovornika (glasnogovornicu) i blagajnika (blagajnicu);
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) te organizira i nadzire provedbu izborne kampanje za župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike;
 • odlučuje o koalicijama na razini županije;
 • najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predlaže kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • utvrđuje kandidate za tijela HNS-a;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnošću;
 • raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada podružnica i ogranaka;
 • bira nastavnike Političke akademije HNS-a;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada podružnica i ogranaka, predsjedništvo županijske organizacije može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva županijske organizacije.

(3) Predsjedništvo županijske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.

 

Koordinacija predsjednika podružnica

Članak 57.

(1) Koordinaciju predsjednika podružnica čine svi predsjednici podružnica na području županijske organizacije HNS-a.

(2) Predsjednik županijske organizacije saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika podružnica najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 58.

(1) Koordinacija predsjednika podružnica donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u podružnicama.

(2) Koordinacija predsjednika podružnica osmišljava i predlaže načine oživotvorenja programa i odluka nadležnih tijela Stranke te potiče poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje podružnica, poglavito na područjima i temama od zajedničkog interesa.

 

Nadzorni odbor županijske organizacije

Članak 59.

(1) Nadzorni odbor županijske organizacije ima 3 člana (članice).

(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada županijske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije.

(4) Članovi nadzornog odbora županijske organizacije ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela županijske organizacije, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor županijske organizacije donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).

(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(7) Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova (članica) nadzornog odbora županijske organizacije preuzima Nadzorni odbor HNS-a.

Regionalni savez

Članak 60.

(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.

(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na način kako slijedi:

 

 • Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;
 • Dalmatinski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;
 • Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije;
 • Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te
 • Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

Članak 61.

(1) Regionalni savez HNS-a je koordinacijsko-organizacijsko tijelo u kojemu se usklađuje i pospješuje rad nižih ustrojstvenih oblika, jača komunikacija, povezanost i koordinacija na području regije te izravnije provode opća strateško-programska politika HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a.

(2) Usklađivanje stajališta županijskih organizacija u određenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifične političke, gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajališta regije u središnjim tijelima HNS-a jedna je od temeljnih zadaća regionalnih saveza.

Članak 62.

(1) Tijela regionalnog saveza jesu:

 

 • skupština regionalnog saveza,
 • predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza,
 • predsjedništvo regionalnog saveza te
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza.

(2) Regionalni savez ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela regionalnog saveza, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Sjedište regionalnog saveza jest u sjedištu županije iz koje je predsjednik (predsjednica) regionalnoga saveza ili u mjestu koje odredi predsjedništvo regionalnog saveza.

 

Skupština regionalnog saveza

Članak 63.

(1) Skupština je najviše tijelo regionalnog saveza i najviše političko tijelo HNS-a na području pojedinoga regionalnog saveza.

(2) Sjednica skupštine regionalnog saveza može biti izborna ili izvještajno-tematska.

(3) Izvještajno-tematska sjednica regionalnog saveza održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica regionalnog saveza održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 90 (devedeset) dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(5) Preporučuje se da 20% svih članova skupštine regionalnog saveza čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

Članak 64.

Skupštinu regionalnog saveza čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza;
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija;
 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
 • župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
 • predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a u predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave, s područja regionalnog saveza te
 • po jedan predstavnik županijske organizacije na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto).

Članak 65.

(1) Sjednicu skupštine regionalnog saveza saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.

(2) Ukoliko sjednica skupštine regionalnog saveza nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu skupštine regionalnog saveza, u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine upućuje se svim članovima (članicama) Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine regionalnog saveza.

 

Članak 66.

(1) Iznimno, na zahtjev dviju županijskih organizacija s područja regionalnog saveza, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu skupštine regionalnog saveza bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 67.

Skupština regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova skupštine.

Članak 68.

Skupština regionalnog saveza:

 

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijskih organizacija sa svojeg područja i njihovih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada i koordinacije regionalnog saveza i njegovih tijela;
 • tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice) i tajnika (tajnicu) regionalnog saveza;
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela regionalnog saveza;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Predsjedništvo regionalnog saveza

Članak 69.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza jest izvršno-političko tijelo regionalnog saveza.

(2) Predsjedništvo regionalnog saveza teži učinkovitijem povezivanju i komunikaciji među županijskim organizacijama u regiji te ujednačavanju nastupa i stavova o pojedinim pitanjima važnim za regiju ili Republiku Hrvatsku i njezine građane.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza može donositi stajališta, zaključke i smjernice političkog djelovanja i organizacije Stranke u regiji, koje obvezuju županijske organizacije u regiji.

(4) Predsjedništvo regionalnog saveza čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a regionalnog saveza;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a regionalnog saveza;
 • tajnik (tajnica) regionalnog saveza te
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija s područja regionalnog saveza.

(5) Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva regionalnog saveza.

(6) Na sjednice predsjedništva regionalnog saveza pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice), predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave te predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave s područja regionalnog saveza.

Članak 70.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza saziva predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.

(2) Sjednicama predsjedništva regionalnog saveza predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti Predsjedništvo Stranke.

Članak 71.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza održavaju se prema potrebi, a obvezno nakon svake sjednice Predsjedništva HNS-a, s ciljem redovitog izvještavanja predsjednika (predsjednica) županijskih organizacija o odlukama viših tijela Stranke.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva regionalnog saveza nije održana dulje od 5 (pet) mjeseci, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 5 (pet) mjeseci, ima glavni tajnik HNS-a.

(3) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Članak 72.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza:

 

 • upravlja regionalnim savezom između dviju skupština;
 • izravno provodi politiku HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a;
 • odgovara za  organizacijsko jačanje stranke u dogovoru s glavnim tajnikom HNS-a;
 • povezuje i koordinira rad županijskih organizacija na svojem području;
 • potiče povećanje broja članova;
 • obvezno informira županijske organizacije na svojem području o svim odlukama središnjih tijela HNS-a;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada županijskih organizacija, predsjedništvo regionalnog saveza može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva regionalnog saveza.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.

 

Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza

Članak 73.

Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ima pravo i obvezu pratiti i poticati realizaciju svih aspekata stranke, odnosno realizaciju odluka središnjih tijela HNS-a na svojem području, potičući i nadzirući rad nositelja (nositeljica) izvršnih funkcija u nižim tijelima HNS-a te redovito izvještavajući o tome na sjednicama Predsjedništva HNS-a.

Članak 74.

(1) Predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a minimalno dvaput godišnje održavaju zajednički sastanak s članovima predstavničkih tijela i izvršne vlasti sa svojeg područja, s ciljem učinkovitog djelovanja u skladu s programom i političkim načelima HNS-a te odlukama viših tijela Stranke.

(2) Predsjednik (predsjednica) i tajnik (tajnica) regionalnog saveza najuže surađuju s glavnim tajnikom (tajnicom) HNS-a, s ciljem učinkovitoga i djelotvornog funkcioniranja regionalnih saveza, županijskih organizacija te stranke u cijelosti.

 

Tajnik (tajnica) regionalnog saveza

Članak 75.

(1) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza potiče i usklađuje rad tajnika (tajnica) nižih ustrojstvenih oblika HNS-a na svojem području, posebice vodeći računa o izgradnji i jačanju podružnica, odnosno na osnivanju ogranaka HNS-a u onim gradovima, naseljima i općinama u kojima HNS nema članstva ili ustrojstvenih oblika.

(2) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza osobito je odgovoran (odgovorna) za uredno administrativno i financijsko poslovanje ustrojstvenih oblika HNS-a na području regije, za prikupljanje članarine i evidentiranje drugih prihoda te za konceptualno osmišljavanje i tehničku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti HNS-a na području regionalnog saveza.

Središnja tijela Stranke

Članak 76.

(1) Središnja tijela Stranke jesu:

 

 • Sabor HNS-a,
 • Središnji odbor HNS-a,
 • Predsjedništvo HNS-a,
 • predsjednik (predsjednica),
 • glavni tajnik (tajnica) te
 • Nadzorni odbor.

(2) U HNS-u još djeluju sud časti, Odbor za Statut, koordinacija interesnih odbora, Politička akademija i Savjet, kao političko-savjetodavno tijelo.

Sabor HNS-a

Članak 77.

(1) Sabor HNS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HNS-a.

(2) Sabor HNS-a može biti izborni ili izvještajno-tematski.

 

Članak 78.

(1) Izborni Sabor HNS-a održava se u pravilu jednom u 4 (četiri) godine, a obvezno nakon izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(2) Izvještajno-tematski Sabor HNS-a održava se po potrebi.

(3) Izborni Sabor HNS-a iz stavka 1. ovoga članka mora se održati u roku od 150 dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(4) Sjednice Sabora HNS-a saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Središnjeg odbora. Do izbora radnog predsjedništva, Saborom predsjeda predsjednik (predsjednica) HNS-a.

(5) U odluci iz stavka 4. ovoga članka, Središnji odbor propisuje pravila o načinu izbora članova (članica) koji se biraju u Saboru te predlaže dnevni red, u skladu sa Statutom.

(6) Pozivi za sudjelovanje na Saboru HNS-a šalju se najmanje 20 (dvadeset) dana prije održavanja izbornoga Sabora, a najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja izvještajno-tematskog Sabora.

 

Članak 79.

(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a dužan (dužna) je sazvati Sabor HNS-a na traženje Središnjeg odbora, najmanje tri regionalna saveza HNS-a ili 10 (deset) županijskih organizacija.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice Sabora.

(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne sazove Sabor HNS-a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Središnji odbor HNS-a saziva Sabor bez odgode. U tom slučaju Sabor HNS-a je izborni.

(4) Predsjednik (predsjednica) HNS-a može, temeljem odluke Predsjedništva, sazvati izvanredni Sabor HNS-a ukoliko ocijeni da Središnji odbor djeluje suprotno zakonu, Statutu ili programskim načelima HNS-a.

 

Članak 80.

Sabor HNS-a čine:

 

 • predsjednik (predsjednica), zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
 • članovi Središnjeg odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora;
 • glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
 • predsjednici (predsjednice) podružnica;
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija;
 • saborski zastupnici i članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
 • zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
 • općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a te
 • izabrani predstavnici podružnica, i to po jedan predstavnik na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset).

Članak 81.

Sabor HNS-a:

 

 • donosi Program i Statut HNS-a;
 • donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • raspravlja i donosi odluku o prestanku rada HNS-a ili njezinom spajanju s drugim političkim strankama;
 • utvrđuje opću politiku, smjernice i stajališta HNS-a;
 • razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje HNS-a;
 • raspravlja i prihvaća izvješće o radu središnjih tijela HNS-a;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava predsjednika (predsjednicu) HNS-a;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava zamjenika (zamjenicu) predsjednika (predsjednice) HNS-a;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) Nadzornog odbora;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) i zamjenike članova (članica) Suda časti;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) Odbora za Statut;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvrđuje izbor članova (članica) Savjeta HNS-a;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom i Statutom.

Članak 82.

(1) Sabor HNS-a donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko mu prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova (članica) Sabora.

(2) Odluku o prestanku rada HNS-a ili spajanju s drugim političkim strankama Sabor donosi dvotrećinskom većinom svih članova Sabora.

(3) Ukoliko se glasuje o više prijedloga koji se međusobno isključuju, usvojenim se smatra onaj prijedlog koji je dobio najviše glasova prisutnih članova (članica) Sabora.

Središnji odbor

Članak 83.

(1) Središnji odbor HNS-a jest najviše političko i programsko tijelo HNS-a između dvaju zasjedanja Sabora.

(2) Središnji odbor HNS-a čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora;
 • članovi (članice) Predsjedništva HNS-a;
 • predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija HNS-a;
 • zastupnici (zastupnice) u Saboru, članovi Vlade, državni dužnosnici, te predsjednici uprava odnosno direktori državnih poduzeća iz redova HNS-a;
 • po jedan izabrani predstavnik (predstavnica) županijske organizacije na svakih započetih 400 (četiristo) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 400 (četiristo);
 • dvije predstavnice Ženske inicijative HNS-a, sukladno odluci skupštine Ženske inicijative HNS-a:
 • dva predstavnika (predstavnice) Mladih HNS-a, sukladno odluci skupštine Mladih HNS-a te
 • do 15 (petnaest) članova (članica) HNS-a koje Središnji odbor bira na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

(3) Županijske organizacije HNS-a imaju pravo na dodatne predstavnike u Središnjem odboru, sukladno ostvarenom izbornome rezultatu na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave koji prethode konstituiranju Središnjeg odbora.

(4) Broj predstavnika iz stavka 3. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini Republike Hrvatske, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika određuje u odnosu na 5% – i to na način kako slijedi:

 

 • jednog predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
 • dva predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
 • tri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
 • četiri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
 • pet predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.

(5) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.

(6) Na sjednice Središnjeg odbora obvezno se poziva i predsjednik (predsjednica) Nadzornog odbora HNS-a.

 

Članak 84.

(1) Središnji odbor HNS-a mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana održavanja izbornog Sabora HNS-a.

(2) Konstituirajuću sjednicu Središnjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a.

(3) Članovi Središnjeg odbora HNS-a, na prijedlog Predsjedništva HNS-a, dvaju regionalnih saveza, šest županijskih organizacija ili 1/5 (jedne petine) članova (članica) Središnjeg odbora biraju predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(4) Kada predlažu kandidate za predsjednika (predsjednicu), odnosno potpredsjednika (potpredsjednicu) Središnjeg odbora, članovi Središnjeg odbora mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata (kandidatkinju).

Članak 85.

(1) Središnji odbor HNS-a zasjeda redovito, a najmanje 3 (tri) puta godišnje. Središnji odbor HNS-a može po potrebi zasjedati i izvanredno.

(2) Sjednice Središnjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a, a u slučaju njegove (njezine) spriječenosti potpredsjednik (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.

(3) Predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a dužan (dužna) je sazvati sjednicu Središnjeg odbora na prijedlog najmanje 1/5 (jedne petine) članova (članica) Središnjeg odbora ili Predsjedništva HNS-a.

(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a ne sazove sjednicu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva sjednicu Središnjeg odbora bez odgode.

Članak 86.

(1) Središnji odbor HNS-a:

 

 • odgovara za provođenje odluka Sabora HNS-a;
 • donosi odluke i zaključke te daje preporuke i smjernice Predsjedništvu HNS-a;
 • odlučuje o povezivanju i suradnji HNS-a s drugim političkim strankama ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju HNS-a u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije;
 • raspravlja i odlučuje o koalicijama HNS-a na državnoj razini;
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika (zastupnica) u Hrvatski sabor, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i članove (članice) Vlade Republike Hrvatske te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
 • donosi pravilnik o kandidiranju i izborima za tijela HNS-a i pravilnik o kandidiranju i izborima za članove (članice) Europskog parlamenta;
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za izbor članova (članica) Europskog parlamenta;
 • zauzima politička stajališta o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske;
 • donosi odluku o sazivanju Sabora i obavlja pripreme za sjednicu Sabora HNS-a;
 • utvrđuje kandidate za izbor u tijela HNS-a, koje bira Sabor HNS-a;
 • bira i razrješuje predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora HNS-a, u skladu sa Statutom;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira u svoje članstvo do 15 (petnaest) članova (članica) HNS-a;
 • na prijedlog Predsjedništva HNS-a donosi financijski plan i usvaja zaključni račun HNS-a za pojedinu godinu;
 • analizira i ocjenjuje vođenje predizborne kampanje, stranačke aktivnosti u kampanji i rezultate izbora;
 • na zajedničkim sastancima, najmanje dvaput godišnje, analizira rad zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;
 • donosi odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza HNS-a;
 • raspravlja o svim pitanjima vezanima uz djelovanje HNS-a, vodeći računa o stručnim analizama interesnih odbora te utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskoga i društvenog života;
 • na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glasnogovornika (glasnogovornicu) HNS-a;
 • na prijedlog Predsjedništva HNS-a bira voditelja (voditeljicu) Političke akademije HNS-a;
 • na prijedlog Predsjedništva utvrđuje visinu godišnje članarine i donosi Pravilnik o članstvu;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • donosi pravilnike u skladu sa Statutom te
 • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom i Statutom.

(2) Središnji odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnog broja članova (članica) Središnjeg odbora.

Članak 87.

Na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a, Središnji odbor može neke od svojih ovlasti prenijeti na Predsjedništvo HNS-a.

 

Članak 88.

(1) Iznimno, u slučaju potrebe, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a Središnji odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti Statutom zajamčena prava svih članova (članica) HNS-a.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova (članica) Središnjeg odbora. Tako donesene odluke podnose se na potvrdu Saboru HNS-a, na prvoj sljedećoj sjednici Sabora.

 

Predsjedništvo HNS-a

Članak 89.

(1) Predsjedništvo HNS-a najviše je izvršno-političko tijelo HNS-a.

(2) Predsjedništvo HNS-a čine:

 

 • predsjednik (predsjednica) HNS-a;
 • zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) HNS-a;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
 • počasni predsjednik (predsjednica) HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) Savjeta HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) Kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;
 • glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
 • predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a;
 • glasnogovornik (glasnogovornica) HNS-a;
 • predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a;
 • predsjednica Ženske inicijative HNS-a;
 • voditelj (voditeljica) Političke akademije HNS-a te
 • do 9 (devet) članova (članica) HNS-a koje bira Središnji odbor, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

Članak 90.

(1) Sjednice Predsjedništva HNS-a održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(2) Sjednice Predsjedništva HNS-a saziva i predsjeda im predsjednik (predsjednica) HNS-a, a u slučaju dulje spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) zamjenjuje zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice). U slučaju spriječenosti zamjenika (zamjenice) predsjednika (predsjednice), zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika (jedna od potpredsjednica) HNS-a kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica) HNS-a.

(3) Članovi (članice) predsjedništva dužni (dužne) su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 91.

(1) Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova (članica) Predsjedništva HNS-a.

(3) Odluke Predsjedništva obvezuju sva niža tijela HNS-a, koja su ih dužna provoditi.

Članak 92.

Predsjedništvo HNS-a:

 

 • provodi Program HNS-a te odluke Sabora i Središnjeg odbora;
 • raspravlja o potrebi izmjena Programa, Statuta i Pravilnika te utvrđuje njihov nacrt;
 • koordinira rad regionalnih saveza, županijskih organizacija i podružnica te radi na jačanju organizacijske strukture i djelotvornom provođenju politike i Programa HNS-a;
 • analizira, raspravlja i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima važnima za Republiku Hrvatsku i njezine građane;
 • na zajedničkim sastancima, najmanje dva puta godišnje, analizira rad članova Vlade, zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru i zastupnika u Europskom parlamentu;
 • donosi odluku o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a;
 • predlaže Središnjem odboru raspuštanje predsjedništva regionalnog saveza HNS-a;
 • osniva interesne odbore HNS-a i koordinira njihov rad;
 • osniva i druga tijela sukladno Statutu;
 • osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti HNS-a;
 • imenuje središnji izborni stožer HNS-a;
 • organizira i brine se o odnosima HNS-a s javnošću te regulira djelokrug rada glasnogovornika (glasnogovornice) HNS-a;
 • radi na organizacijskom jačanju stranke i brine se o informiranosti članstva;
 • pribavlja sredstva, organizira i brine se za materijalno i financijsko poslovanje i potrebe HNS-a;
 • predlaže Središnjem odboru kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i članove (članice) Vlade Republike Hrvatske, te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
 • predlaže Središnjem odboru financijski plan i završni račun;
 • predlaže Središnjem odboru visinu godišnje članarine i donošenje pravilnika u skladu sa Statutom;
 • predlaže Središnjem odboru voditelja (voditeljicu) Političke akademije HNS-a;
 • upravlja imovinom HNS-a i odgovara za njezino korištenje;
 • brine se o zaštiti i uporabi arhivske građe i drugih dokumenata;
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela HNS-a, u skladu sa Statutom;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja druge poslove u skladu s poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Članak 93.

(1) Za potrebe obavljanja administrativnih, tehničkih i stručnih poslova Stranke Predsjedništvo  osniva Središnji ured HNS-a.

(2) Na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) HNS-a, Predsjedništvo HNS-a donosi Pravilnik o ustroju Središnjeg ureda te broju administrativnih i drugih stručnih radnika (radnica) potrebnih za djelovanje Središnjeg ureda.

(3) Predsjedništvo HNS-a na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) imenuje predstojnika (predstojnicu) Središnjeg ureda HNS-a.

 

Članak 94.

Na čelu Središnjeg ureda HNS-a nalazi se predstojnik (predstojnica), koji (koja) je za svoj rad i rad Ureda u cijelosti odgovoran (odgovorna) glavnom tajniku (tajnici) HNS-a.

Predsjednik (predsjednica) HNS-a

Članak 95.

(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a rukovodi, predstavlja i zastupa HNS, izvršava i provodi odluke nadležnih tijela HNS-a te odlučuje o tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje Strankom.

(2) Mandat predsjednika (predsjednice) HNS-a traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora.

(3) Predsjednik (predsjednica) HNS-a bira se na Saboru HNS-a, neposredno, tajnim glasovanjem te za svoj rad odgovara Saboru i Središnjem odboru Stranke.

(4) Način kandidiranja i izbora predsjednika (predsjednice) HNS-a reguliran je Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a.

 

Članak 96.

Predsjednik (predsjednica) HNS-a:

 

 • predstavlja i zastupa HNS u skladu sa Zakonom, Statutom i programskim načelima HNS-a;
 • provodi politiku HNS-a u skladu s programskim dokumentima HNS-a, Statutom, odlukama i zaključcima nadležnih tijela  HNS-a te donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
 • brine se i osigurava međusobnu suradnju svih tijela HNS-a;
 • odgovara za financijsko poslovanje HNS-a u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
 • Središnjem odboru predlaže glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a, glasnogovornika (glasnogovornicu) te do 9 (devet) članova (članica) Predsjedništva;
 • saziva Sabor HNS-a, u skladu sa Statutom;
 • saziva Središnji odbor HNS-a, ukoliko to ne učini predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora;
 • predlaže Predsjedništvu HNS-a donošenje odluke o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a te
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 97.

Predsjednik (predsjednica) HNS-a, uz suglasnost Predsjedništva, može sazvati sjednicu bilo kojeg tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.

 

Zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) HNS-a

Članak 97.a

(1) Zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) HNS-a zamjenjuje predsjednika (predsjednicu) u slučaju spriječenosti ili dulje odsutnosti, te izvršava zadatke koje mu (joj) povjeri predsjednik (predsjednica).

(2) Zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) HNS-a bira se na Saboru HNS-a neposredno tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.

(3) Zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice) HNS-a po položaju je član (članica) Predsjedništva HNS-a.

 

Potpredsjednik (potpredsjednica)

Članak 98.

(1) HNS ima dva potpredsjednika (potpredsjednice) koje bira Sabor HNS-a na mandat od 4 (četiri) godine. Potpredsjednici (potpredsjednice) za svoj rad odgovaraju Saboru HNS-a i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a može zadužiti potpredsjednike (potpredsjednice) HNS-a za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politike HNS-a i političko djelovanje na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

 

Počasni predsjednik (predsjednica)

Članak 99.

(1) HNS može imati počasnog predsjednika (predsjednicu).

(2) Počasni predsjednik (predsjednica) jest častan naslov koji se dodjeljuje iznimno, utemeljitelju (utemeljiteljici) HNS-a ili članu (članici) koji (koja) je svojim djelovanjem na osobit način obilježio (obilježila) djelovanje HNS-a, pridonio (pridonijela) razvoju i ugledu HNS-a, kao i političkom životu i razvitku Republike Hrvatske u cijelosti.

(3) Počasnog predsjednika (predsjednicu) proglašava Sabor HNS-a, na prijedlog Središnjeg odbora HNS-a.

(4) Počasni predsjednik (predsjednica) ima savjetodavnu ulogu i prema potrebi predstavlja Stranku u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za HNS.

(5) Počasni predsjednik (predsjednica) član (članica) je Predsjedništva HNS-a.

Glavni tajnik (tajnica) HNS-a

Članak 100.

(1) Glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a na mandat od 4 (četiri) godine.

(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a za svoj rad odgovara Središnjem odboru i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.

Članak 101.

(1) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a:

 

 • organizira i koordinira rad tijela HNS-a;
 • zadužen (zadužena) je i odgovoran (odgovorna) za unapređenje organizacijske stranačke strukture i unutarstranačke komunikacije;
 • odgovara za izvršenje odluka predsjednika (predsjednice), Predsjedništva, Središnjeg odbora i Nadzornog odbora HNS-a;
 • brine se i odgovara Predsjedništvu HNS-a za rad Središnjeg ureda HNS-a;
 • sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
 • organizira i koordinira poslovanje HNS-a, poglavito materijalno-financijsko te
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a može uz suglasnost Predsjedništva sazvati sjednicu bilo kojega tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.

(3) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika (tajnice), Predsjedništvo HNS-a bira među sobom njegovog (njezinog) zamjenika (zamjenicu), na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.

 

Savjet HNS-a                                                      

Članak 102.

(1) Savjet HNS-a jest političko-savjetodavno tijelo, koje raspravlja o političkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja HNS-a, razmatra i donosi zaključke o svim pitanjima i aspektima društveno-političkog života, predlaže inicijative, daje preporuke i mišljenja te svojim radom pruža pomoć tijelima HNS-a.

(2) Članovi (članice) Savjeta HNS-a biraju se među istaknutim članovima HNS-a ili među istaknutim pojedincima koji nisu članovi HNS-a, ali dijele ideološko-programske vrijednosti i načela HNS-a te su se istaknuli svojim znanstvenim i stručnim radom.

Članak 103.

(1) Savjet HNS-a ima do 35 (trideset pet) članova (članica) koji se na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvrđuju na Saboru.

(2) Savjet HNS-a između svojih članova (članica) bira predsjednika (predsjednicu) Savjeta.

(3) Savjet HNS-a donosi Poslovnik o svojem radu.

(4) Savjet HNS-a sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik (predsjednica) Savjeta.

(5) Sjednice Savjeta HNS-a može sazvati i predsjednik (predsjednica) Stranke.

(6) Predsjednik Savjeta izvještava Predsjedništvo HNS-a o stavovima Savjeta.

Sudovi časti

Članak 104.

(1) Sudovi časti HNS-a osnivaju se na razini županijskih organizacija i na razini središnjice Stranke. Odluka Suda časti na razini središnjice Stranke je konačna.

(2) Sudovi časti na razini županijske organizacije imaju po 3 (tri) člana (članice) i 3 (tri) zamjenika (zamjenice) člana (članice).

(3) Sud časti na razini središnjice Stranke ima 5 (pet) članova (članica) i 5 (pet) zamjenika (zamjenica) člana (članice).

(4) Članovi (članice) sudova časti biraju se u skladu s odredbama Statuta.

Članak 105.

(1) Članovi (članice) suda časti biraju, između sebe, predsjednika (predsjednicu).

(2) Sudovi časti djeluju prema Pravilniku o sudovima časti koji donosi Središnji odbor.

(3) Tajnici (tajnice) županijskih organizacija dužni (dužne) su pružiti organizacijsku i administrativnu podršku sudovima časti na razini svoje organizacije.

 

Nadzorni odbor HNS-a

Članak 106.

(1) Nadzorni odbor HNS-a ima 5 (pet) članova (članica).

(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora i donose Poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor HNS-a za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

Članak 107.           

(1) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada HNS-a i svih stranačkih tijela te materijalno i financijsko poslovanje HNS-a.

(2) Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).

(3) Predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice Središnjeg odbora HNS-a.

(4) Svaki izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi nadležnom tijelu HNS-a mora biti popraćen mišljenjem Nadzornog odbora.

Članak 108.

(1) U slučaju uočenih nepravilnosti, Nadzorni odbor HNS-a će o istome bez odgode, u pisanom obliku, izvijestiti Predsjedništvo HNS-a i pozvati nadležno tijelo HNS-a da odmah ispravi uočene nepravilnosti.

 

Klub zastupnika HNS-a

Članak 109.

(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika HNS-a, ukoliko je to moguće.

(2) Ukoliko nije moguće formirati Klub zastupnika HNS-a, zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski Sabor nastojat će formirati Klub zastupnika s programski srodnom političkom strankom ili nezavisnim zastupnicima (zastupnicama).

Članak 110.

(1) Klub zastupnika HNS-a donosi pravila o radu.

(2) Klub zastupnika HNS-a dvaput godišnje podnosi izvješće o radu Središnjem odboru HNS-a.

Članak 111.

(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a u Hrvatskom saboru i članovi (članice) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a provode politiku Stranke i poštuju odluke Predsjedništva HNS-a.

(2) Vijećnici HNS-a u županijskim skupštinama i župani (županice) te njihovi zamjenici provode politiku Stranke i poštuju odluke predsjedništva nadležne županijske organizacije HNS-a.

(3) Vijećnici HNS-a u općinskim i gradskim vijećima te općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice) i njihovi zamjenici (zamjenice) provode politiku HNS-a i poštuju odluke predsjedništva nadležne podružnice HNS-a.

 

Članak 112.

Odredbe članaka 109. i 110. na odgovarajući se način primjenjuju na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odbor za Statut

Članak 113.

(1) Radi donošenja i izmjena Statuta te autentičnog tumačenja odredbi Statuta HNS-a osniva se Odbor za Statut kao stalno tijelo.

(2) Odbor za Statut ima 5 članova (članica), od kojih su najmanje 2 člana (članice) obvezno pravničke struke.

(3) Kandidate za članove (članice) Odbora za Statut predlaže Središnji odbor HNS-a, a biraju se na Saboru HNS-a na rok od četiri godine.

 

Članak 114.

(1) Članovi (članice) Odbora za Statut između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) i donose Poslovnik o svojem radu kojim detaljno uređuju svoje djelovanje.

(2) Odbor za Statut izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta i na zahtjev daje autentično tumačenje odredbi Statuta koje je obvezujuće za sve članove HNS-a.

(3) Zahtjev za autentično tumačenje može podnijeti predsjedništvo podružnice, predsjedništvo županijske organizacije i Predsjedništvo HNS-a te članovi HNS-a protiv kojih se vodi postupak pred sudom časti.

(4) Odbor za Statut donosi ocjenu usklađenosti svih poslovnika sa Statutom, na pisani zahtjev bilo kojeg člana HNS-a.

Članak 115.

(1) O prijedlogu Statuta ili njegovih izmjena i dopuna  na odgovarajući način se organizira javna rasprava.

(2) Sve primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave upućuju se Odboru za Statut koji utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Središnjem odboru HNS-a.

(3) Prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna usvaja Sabor HNS-a.

Politička akademija HNS-a

Članak 116.

(1) Svi članovi HNS-a imaju pravo na dodatnu edukaciju i političko obrazovanje.

(2) Politička akademija HNS-a je tijelo HNS-a čije je djelovanje usmjereno na  dodatnu edukaciju i političko obrazovanje članova (članica) HNS-a.

Članak 117.

(1) Radom Političke akademije HNS-a upravlja voditelj (voditeljica).

(2) Voditelja (voditeljicu) Političke akademije bira Središnji odbor HNS-a na prijedlog Predsjedništva HNS-a. Voditelj (voditeljica) Političke akademije po funkciji je član (članica) Predsjedništva HNS-a.

Članak 118.

(1) Predsjedništvo HNS-a, na prijedlog voditelja (voditeljice) Političke akademije HNS-a, usvaja izvješće o radu, godišnji plan rada i financijski plan Političke akademije.

(2) HNS osigurava sredstva za neometan rad Političke akademije HNS-a. Predsjedništvo pomaže Političkoj akademiji u prikupljanju sredstava iz drugih izvora, napose međunarodnih fondova.

Članak 119.

(1) Politička akademija HNS-a donosi Poslovnik o radu.

(2) Središnji odbor HNS-a daje suglasnost na Poslovnik o radu Političke akademije HNS-a.

 

Interesni odbori HNS-a

Članak 120.

(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na svim razinama teritorijalne organizacije HNS-a.

(2) Interesni odbori djeluju s ciljem aktiviranja članova (članica) i simpatizera (simpatizerki) HNS-a, koji dijele iste ili slične interese (gospodarstvo, kultura, politički sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.).

(3) HNS putem svojih interesnih odbora posebno promiče interese žena, mladih i seniora.

(4) Središnji odbor HNS-a donosi Pravilnik o ustroju i načinu djelovanja interesnih odbora.

(5) Interesni odbori žena, mladih i seniora donose pravilnike o ustroju i načinu djelovanja koje potvrđuje Središnji odbor HNS-a.

Članak 121.

(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na razini:

 

 • središnjice Stranke;
 • regionalnih saveza;
 • županijskih organizacija;
 • podružnica.

(2) Odluku o osnivanju interesnih odbora donose nadležna izvršna tijela HNS-a, ovisno o razini teritorijalne organizacije HNS-a.

Članak 122.

(1) Interesni odbori svoj rad temelje na političkim načelima HNS-a.

(2) Interesni odbori prate društveno-političke događaje te analiziraju i predlažu inicijative i rješenja bitnih pitanja iz svih područja života Republike Hrvatske (političkog, ekonomskoga, socijalnog, obrambenog, ekološkog, demografskog itd.).

(3) Nadležna tijela HNS-a donose djelatne programe na svim razinama, nakon konzultacije interesnih odbora, kada god je to moguće.

(4) HNS potiče aktivno djelovanje svojih članova (članica) u interesnim odborima.

 

Članak 123.

(1) Broj članova (članica) pojedinoga interesnog odbora nije ograničen.

(2) Članovi (članice) interesnog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) odbora.

(3) Ukoliko postoji potreba, interesni odbori mogu angažirati stručnjake (stručnjakinje) ili institucije izvan HNS-a.

Članak 124.

(1) Interesni odbori istovrsnih interesa na raznim organizacijskim razinama međusobno surađuju s ciljem ujednačavanja stajališta prema istim pitanjima na svim razinama.

(2) Interesni odbori na višoj organizacijskoj razini koordiniraju rad odbora na nižim razinama.

(3) Radi uspješnije koordinacije rada interesnih odbora, Središnji odbor HNS-a može, na prijedlog Predsjedništva, ustanoviti Stručni savjet HNS-a.

(4) Stručni savjet HNS-a jest savjetodavno-organizacijsko tijelo koje se sastoji od predsjednika (predsjednica) interesnih odbora na nacionalnoj razini (središnji interesni odbori).

 

Članak 125.

(1) Središnji odbor HNS-a će na prijedlog Predsjedništva HNS-a imenovati jednog  potpredsjednika (potpredsjednicu) HNS-a za koordinatora (koordinatoricu) rada Stručnog savjeta HNS-a.

(2) Administrativne i tehničko-organizacijske poslove za Stručni savjet HNS-a obavlja  Središnji ured HNS-a.

 

Povjerenik (povjerenica)

Članak 126.

(1) U jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji podružnica HNS-a imenuje se povjerenik (povjerenica).

(2) Povjerenika (povjerenicu) imenuje predsjedništvo nadležne županijske organizacije sa zadaćom uspostave, odnosno obnove podružnice te aktivacije postojećih članova (članica) HNS-a.

Članak 127.

(1) Povjerenik (povjerenica) dužan je uspostaviti, odnosno obnoviti podružnicu u što kraćemu roku, a najdulje u roku od 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja. Ukoliko povjerenik (povjerenica) ne izvrši svoju dužnost u tom roku, predsjedništvo nadležne županijske organizacije imenuje novog povjerenika (povjerenicu).

(2) Sva tijela HNS-a pružit će povjereniku (povjerenici) svu potrebnu pomoć u radu, u skladu sa svojim mogućnostima i objektivnim okolnostima.

(3) Predsjedništvo HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donijelo odluku o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a.

(4) Središnji odbor HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donio odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza HNS-a.

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 128.

(1) HNS može stjecati prihode od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija, imovine u svojem vlasništvu te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
(2) HNS se može financirati iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom.

(3) Zabranjeno je primanje dobrovoljnih priloga (donacija) od neimenovanih (anonimnih) izvora.

(4) Financijskim sredstvima iz stavka 1. i 2. ovoga članka HNS se isključivo koristi za ostvarenje ciljeva utvrđenih Programom i Statutom HNS-a.

 

Članak 129.

Predsjedništvo HNS-a, na prijedlog glavnog tajnika (glavne tajnice), predlaže Središnjem odboru donošenje odluke o visini članarine te kriterijima prema kojima se određene kategorije članova (članica) mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

 

Članak 130.

Predsjednici (predsjednice) podružnica, županijskih organizacija i regionalnih saveza odgovorni (odgovorne) su za organizaciju prikupljanja članarina i svih ostalih financijskih obaveza. Također su za vođenje financijskog poslovanja odgovorni prema zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Članak 131.

(1) Financijsko poslovanje HNS-a detaljno se uređuje Pravilnikom o financijskom poslovanju, koji donosi Središnji odbor HNS-a.

(2) U slučaju prestanka rada HNS-a, imovina HNS-a pripast će Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

 1. KANDIDIRANJE I IZBORI

Članak 132.

(1) Svaki član (članica) HNS-a može birati i biti biran (birana) u tijela HNS-a na svim razinama, sukladno odredbama pravilnika, poslovnika i Statuta.

(2) Sva tijela HNS-a u pravilu se biraju na razdoblje od 4 (četiri) godine.

(3) Članovi (članice) tijela HNS-a biraju se tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim kada je Statutom drugačije propisano.

(4) Ukoliko Statutom nije drugačije propisano, članove (članice) tijela HNS-a može razriješiti samo ono tijelo HNS-a koje ih je izabralo.

 

Članak 133.

(1) Izbori za sve članove tijela HNS-a provode se tajno, u pravilu između više kandidata (kandidatkinja).

(2) Ukoliko se u neko tijelo HNS-a bira jedan član (članica) izabranim se smatra kandidat (kandidatkinja) koji (koja) ostvari natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova (članica).

(3) Za tijela HNS-a u koja se bira više članova (članica) izabranima se smatraju kandidati (kandidatkinje) koji (koje) dobiju najveći broj glasova prisutnih članova (članica), redoslijedom broja dobivenih glasova.

(4) U slučaju da dva ili više kandidata (kandidatkinje) osvoje isti broj glasova, na način da se ne može utvrditi koji je od kandidata (kandidatkinja) izabran (izabrana), izabranim (izabranom) se smatra pripadnik (pripadnica) podzastupljenog spola, a ukoliko su isti broj glasova osvojila dva pripadnika (pripadnice) podzastupljenog spola izabranim (izabranom) se smatra kandidat (kandidatkinja) mlađi (mlađa) od 30 godina.

(5) Ukoliko, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nema kandidata (kandidatkinja) mlađih od 30 godina ili su oba kandidata (kandidatkinje) mlađi od 30 godina, izbori se ponavljaju između kandidata (kandidatkinja) koji su dobili isti broj glasova (drugi krug izbora).

Članak 134.

(1) U postupku kandidiranja za sva tijela HNS-a mora se voditi računa o spolnoj i dobnoj strukturi i teritorijalnoj zastupljenosti, imajući u vidu ugled kandidata i ostvarene rezultate u dosadašnjem radu.

(2) U postupku kandidiranja osobito se vodi računa o primjeni načela dekumulacije dužnosti.

(3) Postupak kandidiranja i način izbora članova tijela HNS-a regulirani su ovim Statutom, Poslovnikom o radu Sabora, Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a te odlukama nadležnih tijela HNS-a.

Članak 135.

(1) U slučaju odustanka od dužnosti ili smrti člana (članice) tijela HNS-a do sljedećih izbora njegovo (njezino) mjesto preuzima:

 

 • za predsjednika (predsjednicu) HNS-a, zamjenik (zamjenica) predsjednika (predsjednice), a u slučaju da nema zamjenika (zamjenice), jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) prema broju osvojenih glasova;
 • za ostale članove (članice) koji se biraju na Saboru HNS-a, Središnji odbor HNS-a imenuje zamjenskog člana (članicu);
 • za članove koji se biraju na tijelima HNS-a, ovlašteni predlagatelj predlaže novog kandidata (kandidatkinju).

Postupak kandidiranja za Europski parlament

Članak 136.

Predsjedništvo HNS-a pokreće i raspisuje postupak kandidiranja za izbore u Europski parlament, najmanje šest mjeseci prije održavanja izbora za članove (članice) Europskog parlamenta.

Članak 137.

(1) Pravo predlaganja kandidata (kandidatkinja) za izbore u Europski parlament imaju sve podružnice HNS-a.

(2) Obrazložene prijedloge kandidata (kandidatkinja) podružnice upućuju svojim županijskim organizacijama.

(3) Županijske organizacije HNS-a obavljaju selekciju pristiglih kandidatura u skladu s Pravilnikom o kandidiranju i izborima te ih upućuju Predsjedništvu HNS-a.

Članak 138.

Predsjedništvo HNS-a utvrđuje listu kandidata za izbore u Europski parlament i upućuje je Središnjem odboru, koji utvrđuje konačnu listu kandidata (kandidatkinja).

 

Članak 139.

Predsjedništvo HNS-a imenuje izborni stožer za izbore za Europski parlament.

 

 1. AKTI STRANKE

Članak 140.

(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i djelovanje HNS-a.

Statut se donosi i mijenja na način propisan ovim Statutom.

(2) Financijsko i materijalno poslovanje HNS-a te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, koji donosi Središnji odbor.

Članak 141.

Sva tijela ustrojstvenih oblika HNS-a, osim predsjednika (predsjednice), donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

Članak 142.

(1) Tijela HNS-a donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaključke i naputke.

(2) Odlukom se na opći način uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaključkom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti tijela HNS-a, a naputkom način postupanja tijela HNS-a u određenim situacijama.

 

Članak 143.

(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se u glasilu Stranke ili na drugi odgovarajući način.

(2) Odluke, zaključci i naputci tijela HNS-a objavljuju se u izvješćima tijela ili na drugi odgovarajući način.

(3) Obveza je HNS-a sve donesene akte učiniti na odgovarajući način dostupnima svim svojim članovima (članicama).

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 144.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

(2) Tijela HNS-a (podružnice, županijske organizacije, regionalni savezi, središnja tijela) dužna su uskladiti sve svoje akte i dokumente s odredbama Statuta na svojoj prvoj sljedećoj skupštini, a najkasnije u roku od godine dana od dana donošenja Statuta.

 

Članak 145.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta donesen na 7. Saboru HNS-a od 6. veljače 2005. godine.

 

Zatvori